فکر کتن بخاطر تحریم ایر ان توی متن نامه نوشته که دی ان های دیگه استفاده کنید متلا .com , .net