سلام
در هنگام اجرای دستور زیر خطای زیر به من داده میشه.
مشکل خاصی که نیست؟

[root@server APC-3.1.13]# ./configure –with-php-config=/usr/local/bin/php-config
configure: error: invalid variable name: –with-php-config
[root@server APC-3.1.13]#