نصب ماژول کنترل پهنای باند Apache

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

وبعد افزودن کد های زیر در فایل VirtualHost

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند


و در آخر مقدار پهنای بایند با رنگ قرمز نشان داده شده مقدار دخواه خور را اضافه کنید