قوانین مربوط ثبت نام

هر شخص نماینده یا الگوی نشان دادن رفتار وکردار و اخلاق یک خانواده که در آن بدنیا آماده و بزرگ شده پس سعی کنید خانواده خوذ را بهتر جلوه دهید.

1-استفاده از نام واقعی لزامی می باشد
2-استفاده از نام های که دور از شعن یک خانواده نمی باشد خوداری کنید.
3-استفاده ای ایمیل های غیر واقعی خوداری کنید.
4- استفاده از ip غیر ایرانی حین ثبت نام لزامی می باشد. درصورت مشاهده نام کاربری شما حذف خواهد شد.
5-استفاده از پسورد های ساده و گذرا خوداری کنید. (در حفظ اطلاعات شخصی خود گوشا باشید)
6-استفاده از چند ایمیل برای ثبت نام ممنوع می باشد.