برای پاک کردن فایل های قیلی در دستور زیر استفاده کیند
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
فایل را دانلود و نصب می کنید
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
برای نصب بر وری دایرکت ادمین از دستور زیر استفاده کنید

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
برای نصب روی cpanel از دستور زیر استفاده کیند
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و برای سایر
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
بعد از اتمام مراحل نصب فایروال csf را فعال می کنیم
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند