جهت نصب دکودر Zend بر رویدایرکت ادیمیت به طریقه زیر عمل کنید

ابتدا با پوتری وارد شوید بعد دستوارت زیر را اجزا کنید:


کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند